Hlavní navigace

Martin Klimeš, Deloitte: Být půl kroku před klientem už dnes nestačí

25. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na téma externího poradenství a konzultací v oblasti IT nám odpovídal Martin Klimeš, expert v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

CIO Business World: Jaké mohou být ekonomické přínosy externího poradenství a konzultací v oblasti IT?

Martin Klimeš: V důsledku nepříznivé ekonomické situace sledujeme u našich klientů tlak na snižování nákladů a to obvykle právě v IT oddělení, u kterého často zástupci business složek vnímají právě vysokou nákladovost a nerozumí dostatečně přidané hodnotě, kterou mu IT oddělení přináší. Klienti pro řešení této situace obvykle realizují projekty snižování IT nákladů, kde na základě benchmarkingu identifikují oblasti s  potenciálem pro úspory. Klientům doporučujeme realizovat nejen krátkodobá opatření (tzv. quick wins), která mají potenciál úspory 5-10 % původních nákladů, ale i středně a dlouhodobá opatření, která sice na jednu stranu vyžadují úvodní investici, ale na druhou stranu představují celkový potenciál úspor 20-30 %.

Dokážete se přizpůsobit i méně standardním požadavkům klientů? Jakou nejméně standardní analýzu jste v poslední době prováděli?

Jistá míra přizpůsobivosti je určitě nutná, nicméně Deloitte filosofie nám velí buď nasadit odborníka s požadovanou expertízou anebo do daného projektu či analýzy nejít. Jednoduše řečeno být půl kroku před klientem už dneska prostě nestačí. Stejně jako stále častěji nestačí být odborníkem jen na jednu oblast. A právě kombinace expertizy z více oblastí je možno vnímat jako nestandardní či spíše unikátní typ služeb, které svým klientům díky velkosti záběru naší firmy nabízíme. Příkladem mohou být analýzy IT oblasti prolnuté daňovými, právními či bezpečnostními aspekty.

Co mohou klienti z ekonomického pohledu očekávat od procesní analýzy? Jaká je obvykle návratnost takové investice?

Analýza business procesů realizovaná za účelem identifikace a kvantifikaci potenciálu jejich optimalizace je jednou z nedílných a nutných součástí projektu nasazení informačního systému, který zpravidla bývá iniciován ze strany interních business zákazníků s cílem naplnění plánu společnosti. Přínosy ze zavedení informačního systému spočívají na výnosové stránce především v efektivnější a ziskovější obslužnosti zákazníků, na nákladové stránce jsou to potom úspory spojené s automatizací a menší chybovostí procesů. Zavedení informačního systému je spojené s vynaložením nemalých investičních nákladů na jeho implementaci a nákup infrastruktury. Je proto nutná přesná kalkulace business case, která zpravidla vykazuje návratnost této investice zpravidla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, v závislosti na velikosti projektu.

Jak vůbec procesní analýza ve vašem podání probíhá a jaké zdroje ve firmě ve svém průběhu vytíží?

Hlavním vstupem pro analýzy jsou existující materiály popisující zkoumané business procesy a dále business specifikace informačních systémů zajišťujících podporu v analyzované oblasti. Průběh analýzy business procesů a míra zatížení pracovníků klienta závisí na výchozí úrovni dokumentace procesů klienta a z ní vyplývající potřeby dodatečné dokumentace procesů. V rámci analýzy jsou vedeny rozhovory s vlastníky procesů a klíčovými uživateli systémů, a to především za účelem upřesnění vlastního výkonu procesů ve vazbě na daný informační systém. V následujícím kroku jsou týmem identifikovány potenciály optimalizace, kterou jsou dále zohledněny v návrhu business požadavků na cílové řešení informačního systému.

Jakým způsobem jsou na jednotlivé projekty vybíráni konzultanti? Má možnost si klient vyžádat konkrétní osoby, s nimiž se mu bude dobře spolupracovat?

Konzultanti pro každý projekt jsou vybíráni podle tří zásadních hledisek. Prvním je jejich odborný profil, který musí splňovat potřeby projektu a velmi často i konkrétní požadavky zákazníka. Druhým jsou jejich zkušenosti a to buď se stejným klientem, stejným typem klienta nebo stejným či podobným typem projektu. Třetím kritériem je osobnost a to z pohledu kompatibility s klientem i kompatibility s týmem. Jednoduše řečeno potřebujeme v týmu takové lidi, kteří do něho zapadnou, kteří budou z pohledu klienta přínosem pro projekt.

Klient má vždy možnost vyžádat si konkrétní jména a v řadě projektů se tak děje. Důvodem proč nevyhovět takové žádosti by mohl být pouze konflikt zájmů a porušení závazků vůči jiným subjektům, vůči kterým jsme např. vázáni mlčenlivostí.

Pokud provádíte audity licencí a HW – v jakém stavu jsou tyto položky u vašich klientů? V čem dělají nejčastěji chybu?

Cloud24

Mezi nejčastější chybu klientů patří nedostatečně či nevhodně zavedené procesy správy softwarových aktiv (Software Asset Management). Chyby se často vyskytují již ve fázi nákupu a evidence licencí, kdy díky nevhodnému nastavení procesů jsou licence špatně evidovány a vznikají tak první rozdíly v licencování.

Druhou nejčastější chybou klientů je velice omezená znalost licenčních podmínek, které se produkt od produktu velmi liší. Je třeba si uvědomit, že licenční politiky mohou být velmi složité a mohou záviset na mnoha faktorech, jako jsou například zvláštní podmínky pro software licence pořizované formou upgrade.

Byl pro vás článek přínosný?