Hlavní navigace

IT služby v ČR: Dynamika podnikové informatiky brání stagnaci

14. 12. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © nadger - Fotolia.com
Z podnikových informačních technologií se v průběhu posledního desetiletí stala samozřejmost, běžně očekávaná služba analogická dodávkám vody, elektřiny, plynu nebo odvozu domovního odpadu. Na rozdíl od těchto relativně neměnných technologií však v sobě má jistou dynamiku.

Životní cyklus hardwaru i softwaru lze jen málokdy měřit v horizontu delším než pět až deset let. Tuzemský výzkum společnosti IDC v oblasti IT služeb indikuje, že o saturaci a neměnnosti informačních technologií v podnikovém sektoru rozhodně nelze hovořit.

Když letos v lednu dostalo 165 podnikových respondentů z České republiky otázku na aktuální a budoucí oblasti investic do informačních technologií, ukázalo se, že nemohla být formulována a položena hůře. Zatímco analytici očekávali reprezentativní strukturu odpovědí, jež by indikovaly, zda v organizacích probíhají IT projekty ošetřující různé podnikové procesy, výsledek spíše odpovídal na otázku „Jaký zájem máte z hlediska IT o následující oblasti?“. Namísto konkrétních investic nebo projektů respondenti spíše po ukazovali na procesy, jež si zvýšenou pozornost IT zaslouží, případně ji vyžadují.

Není mrtvých témat v podnikovém IT

Získané odpovědi v sobě mají jistou, dost možná logickou přímou úměru. Například podnikovému účetnictví se v době dotazování věnovalo 80 procent respondentů, za půl roku se stejná oblast měla stát tématem jen pro pětinu. Na opak řízení projektů se věnovalo necelých 40 procent dotázaných organizací, v současnosti by se na něj mělo zaměřovat přes 60 procent. Pro mnoho podniků se některé provozně-obchodní oblasti navíc staly trvalým tématem, neboť do nich „investují“ setrvale. Bez ohledu na podrobnou interpretaci výsledků patří k největším aktuálním tématům současného podnikového IT procesy spojené s řízením projektů, se správou firemního majetku, řízením lidských zdrojů, podporou marketingových aktivit a se správou obsahu a dokumentů.

Pokud se zaměříme na investiční oblasti z pohledu hospodářských vertikál, zjistíme, že je aktuálně spojují a oslovují dvě hlavní témata. Mimochodem jde o doklad konzistence odpovědí respondentů na příslušné otázky. Všechny zapojené vertikály se v současnosti „mají“ soustředit na oblasti řízení projektů a na správu firemního majetku. Tyto procesy patřily shodně k nejpreferovanějším napříč celým hospodářstvím, respektive vzorkem. Téma analýz a reportingu v nejvyšší míře oslovilo pojišťovny, vyšší zájem ale prokázaly i zdravotnictví a veřejná správa.

Na správu dokumentů by se aktuálně měly zaměřovat vertikály pojišťovnictví, obchod a průmyslová výroba. Pro pojišťovny, veřejnou správu a obchod ještě představují atraktivní oblast služby zákazníkům. Pro vysvětlení: měřítkem zájmu o tyto procesy by měla být výše investic do příslušné a související výpočetní infrastruktury a nástrojů. Ale i kdyby respondenti „pouze“ indikovali problematické oblasti bez zohlednění IT, lze získané odpovědi považovat za relevantní i z hlediska investic do informačních technologií.

Z IT rozpočtů nejvíce spotřebuje provoz

O nejednoznačném vývoji podnikových rozpočtů na informační technologie jsme podrobněji informovali v prvním díle tohoto seriálu. Nyní si přiblížíme, jak se vynaložené prostředky dělí. Nejjednodušší struktura počítá s výdaji na údržbu, provoz a strategické projekty. První dvě uvedené kategorie se mohou překrývat a do značné míry záleží na chápání daného respondenta, jak s rozdělením naloží. Obecně však platí, že strategické projekty mají podobu inovačních aktivit, údržba se týká hardwarové i softwarové infrastruktury a koncových prvků a provoz zahrnuje především náklady na obsluhu a energie.

Provozní zajištění informačních technologií spotřebuje největší část rozpočtů. Téměř shodné podíly mají údržba a strategické projekty. O situaci v českých podnicích však lépe vypovídá podrobnější členění, které pracuje s procentní výší výdajů na jednotlivé typy financování. 34 procent podniků vynakládá na strategické inovativní projekty 0 až 20 procent svého rozpočtu na IT. Téměř polovina jim věnuje 20 až 40 procent. Na provoz ovšem 45 procent organizací věnuje 40 až 60 procent svých rozpočtů. Více než 40 procent výdajů na informační technologie putuje na rozvojové strategické projekty u necelé pětiny organizací. V souhrnném vyjádření tedy inovace – a nejspíše i investice – spotřebují necelou třetinu průměrného podnikového rozpočtu organizace v České republice.

Existence interních IT oddělení v ČR není ohrožena

V souvislosti s hlavní funkcí podnikového rozpočtu na informační technologie, kterou je financování IT oddělení, můžeme uvést i pohled organizací na samotnou existenci těchto pracovišť. Devět desetin respondentů má za to, že interní IT oddělení zůstane hlavním poskytovatelem služeb pro provoz a podporu systémů. 60 procent organizací hodlá transformovat toto pracoviště, respektive úsek, a svěřit mu náročnější úkoly korespondující s potřebami byznysu, nejen prostou údržbu informační a komunikační infrastruktury.

Důležitou informací pro dodavatele IT služeb je postoj 46 procent respondentů, kteří hodlají internímu IT oddělení svěřit specializované úkoly z oblasti vývoje a starost o rutinní správu systémů předat třetí straně. Čtvrtina organizací předpokládá, že se do budoucna více spolehne na externí dodavatele služeb, čemuž úměrně omezí velikost vlastních zdrojů. Stejný pohled má i zhruba pětina respondentů, kteří učiní totéž, přičemž hlavním motivem nebo důvodem jsou pro ně cloudové technologie.

CS24

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že k revoluci v přístupu zákaznických organizací k otázce zajištění podnikových služeb IT nejspíše nedojde. Pravděpodobně se ale otevírá relativně velký prostor pro outsourcing běžných úkonů, tj. správy. I v rámci tohoto tématu lze vnímat výraznější inklinaci organizací k insourcingu. Ten ovšem nijak zásadně nezúží manévrovací prostor externích dodavatelů. Dost možná je jen donutí k větší specializaci a ke změně obchodního modelu.

Autor je senior research analyst společnosti IDC CEMA.

Byl pro vás článek přínosný?