Hlavní navigace

Modulární správní systém (MOSS) – Český telekomunikační úřad

24. 11. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

„Informační systém MOSS poskytuje SW podporu pro evidenci a vedení správních agend úřadu. Na Českém telekomunikačním úřadu je postupně po jednotlivých modulech nasazován a provozován od října 2007. Základem je vedení elektronického spisu, v kterém jsou uloženy související záznamy týkající se konkrétního případu správního řízení či jiné správní agendy.“

„Informační systém MOSS poskytuje SW podporu pro evidenci a vedení správních agend úřadu. Na Českém telekomunikačním úřadu je postupně po jednotlivých modulech nasazován a provozován od října 2007. Základem je vedení elektronického spisu, v kterém jsou uloženy související záznamy týkající se konkrétního případu správního řízení či jiné správní agendy.“

Situace, oblast řešení

Procesy správního řízení probíhají ve většině orgánů státní správy a samospráv. Při jejich realizaci se organizace řídí principy správního práva a Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), ať již se jedná o řízení směřujících k vydání rozhodnutí, osvědčení, oprávnění nebo o řízení při stanovení, výběru a vymáhání poplatků, stejně tak jako o řízení při provádění kontrolní činnosti a stanovení pokut, jejich vymáhání, vedení exekucí, v neposlední řadě všechna řízení související s vedením různých evidencí, registrů, rejstříků, seznamů apod.

Se správními procesy je spojena celá řada typických činností, potřeb a problémů, vzniká při nich velké množství různých dat, dokumentů a evidencí, s nimiž pracuje a sdílí je větší počet pracovníků.

Cíle projektu

Cílem projektu MOSS bylo navrhnout a vytvořit nový aplikační SW systém, který informačně podpoří správní agendy ČTÚ a pokryje svojí funkcionalitou předmětné oblasti.

Součástí projektového záměru byla realizace konceptu elektronického spisu jako součást přípravy úřadu na budoucí elektronizaci státní správy.

Dalším z cílů implementace nového správního systému bylo zlepšit informování výkonných i řídících pracovníků o stavu jednotlivých řízení vedených úřadem a umožnit získávat informace o klíčových událostech a krocích řízení včetně dodržování zákonných lhůt, zlepšit vnitřní fungování organizace a zvýšit schopnost úřadu poskytovat rychle relevantní informace jak interně tak veřejnosti.

Zadavatel zároveň požadoval řešení na standardních a moderních vývojových platformách a technologiích a integraci na další systémy provozované úřadem, především na spisovou službu.

Přínosy

· Elektronický spis s možností podrobné, chronologické evidence správních úkonů pomáhá logicky a uspořádaně evidovat všechny potřebné údaje týkající se řízení a zlepšuje proces jeho vedení.

· Automatické generování tiskových výstupů do MS Wordu snižuje rutinní práci při tvorbě dokumentů. Centrální správa šablon zajišťuje jednotný, metodicky závazný a konzistentní obsah dokumentů právní povahy.

· Možnost přehledně sledovat stav jednotlivých případů kdykoli (se zachováním přístupových práv), což dává prostor pro snazší kooperaci mezi útvary a efektivnější průběžnou kontrolu a metodické vedení podřízených pracovníků.

· Sledování běhu lhůt a upozorňování na významné události snižuje riziko vzniku chyb a prodlení zaviněné lidským faktorem.

· Automatické generování specializovaných reportů o průběhu a stavu správních procesů za zvolené období.

Výsledkem projektu je řešení kvalitativně zlepšující uvedené správní procesy a poskytující efektivní prostředí pro vedení správního řízení Českého telekomunikačního úřadu. Jeho obecný základ může být východiskem pro realizaci obdobného řešení v organizacích zabývajících se správním řízením.

Systém je vybudován na frameworku “CoreFw”. Jeho použití razantně zrychluje vývoj a zkvalitňuje výsledný produkt. CoreFw byl vyvinut speciálně pro tento typ aplikací. Zajišťuje konzistentní práci s daty, přináší jednotné uživatelské rozhraní, zefektivňuje vývojové práce a umožňuje jejich lepší řízení.

Řešení

Systém je koncipován jako modulární řešení, které usnadňuje rozvoj a rozšíření systému pro potřeby dalších agend úřadu.

Základní komponentou systému je modul „správní řízení“ představující komplex funkcí pro vedení řízení v elektronickém spisu, který podporuje průběh řízení a umožňuje evidovat všechny aktivity (úkony) a události, které v rámci řízení nastávají, vytvářet dokumenty, které jsou v rámci řízení vydávány nebo do spisu vkládány, evidovat účastníky řízení, oprávněné osoby (odpovědné za vedení řízení), relevantní lhůty v řízení a související platby (poplatky, pokuty).

Tvorba dokumentů je založena na předpřipravených šablonách a využívá podpůrného nástroje pro generování dokumentů v MS Wordu s využitím údajů již evidovaných ve spise.

Systém uživatele vede. Nabízí mu v danou chvíli možné akce pro danou „věc“ - předefinované potřebné údaje (datové struktury), relevantní úkony, konkrétní šablony dokumentů, lhůty a výše poplatků.

Pořízené údaje slouží také zodpovědným nadřízeným pracovníkům, kteří získávají specifické i agregované údaje v podobě přehledů a reportů nebo „nahlížením“ do jednotlivých elektronických spisů.

Systémem jsou podporovány různé odborné agendy jednotlivých útvarů ČTÚ jako je například evidence podnikatelů v elektronických komunikacích, rozhodování o přidělení a odebrání čísel, řešení sporů mezi operátory, rozhodování o dluzích, řešení stížností v souvislosti s telekomunikačními službami, evidence bezdrátových sítí, apod. Systém dále obsahuje centrální databázi subjektů a modul pro administraci platebního styku.

Systém využívá jednotné grafické rozhraní s jednotným způsobem ovládání aplikace.

Cca 150 uživatelů systému MOSS pracuje v pražském sídle úřadu a na sedmi oblastních pracovištích.

Technologie

Základní vývojovou platformu představuje správní „core-framework“ společnosti Aquasoft, jehož použití strukturuje a systematizuje vývojové práce, usnadňuje realizaci změn a rozšiřování systému a podporuje jednotnou koncepci aplikační logiky, grafického uživatelského rozhraní a ovládacích prvků. Tento framework také podporuje opakovatelnost řešení v jiných organizacích.

· Microsoft .NET Framework

· Databáze Oracle 10g

· Windows Server 2003 Enterprise Edition

· Microsoft SQL server 2005 - Reporting Services, Microsoft Sharepoint 2007 pro reportovací služby

· Integrace realizována prostřednictvím webových služeb.

Profil zákazníka

Český telekomunikační úřad vykonává státní správu v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, včetně regulace trhu, stanovování podmínek pro podnikání, vytvoření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu účastníků trhu. Úřad rovněž zajišťuje ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.

Odvětví: Státní správa

Velikost organizace: 450 PC

soutez_casestudy

Země: Česká republika

 

Byl pro vás článek přínosný?