Hlavní navigace

Moderní ERP pomůže k vyšší efektivitě

24. 11. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Sabris CZ
Řada společností čelí velkému tlaku na zvyšování vnitřní efektivity. Té lze dosáhnout zejména automatizací činností, lepším plánováním nebo kvalitním řízením výroby a nákladů detailním controllingem, který starší ERP systémy zpravidla nepokrývají, říká Jan Gábriš, CEO ve společnosti Sabris CZ.

Procesní a diskrétní výroba vyžadují každá odlišný přístup k implementaci a provozu ERP systémů. V čem se oba typy výroby z hlediska ERP nejvíce liší a jaké mají požadavky na ERP systém?

U diskrétní výroby se v případě chybného kroku můžete zpravidla vrátit o jeden nebo několik kroků zpět. Za to procesní výroba musí proběhnout ve stanovené době, nesmí se zastavit či přerušit, musí být dokončena. Jejím specifikem je také různá kvalita vstupních surovin. Proto často do výroby zasahuje řízení změn a technologických postupů pro dosažení garantované kvality výrobku. Výrobní proces je dále ovlivněn úzkou vazbou na objednávky odběratelů, které výrobce často přijímá 24 hodin před doručením zboží, nebo na základě vývoje počasí, chování spotřebitelů a sezónnosti. Všechny tyto požadavky je třeba při implementaci ERP zohlednit.

Jakou roli hraje podle vašeho názoru správa změn (change management) při implementaci ERP systému?

Velmi důležitou. Je to dáno především skutečností, že při implementaci nového ERP systému se v partnerském vztahu setkávají dva subjekty – zákazník a dodavatel. Začátky jsou často provázeny nejednotností očekávání a nabídnutého řešení, která je eliminována v prvních fázích projektu. Change management je prostředkem k zajištění vyrovnaného vztahu těchto dvou stran a často bývá součástí implementační metodologie výrobců ERP.

Přes výše uvedené musím na základě našich zkušeností říct, že informační technologie jsou u firem z oblasti procesní výroby považovány za podpůrný nástroj a jako mnohem důležitější jsou vnímány názory a zkušenosti odborníků dodavatele IT na kvalitu výroby, potravin a zvyšování efektivity ve výrobě.

Jaká jsou dnes z hlediska zákaznické firmy největší rizika plynoucí ze zrušení projektu implementace ERP systému?

Pokud se projekt implementace zruší, v lepším případě se bude vše dělat po staru, firma nedosáhne očekávaných zlepšení a úspor, naopak bude řešit vyšší nároky na údržbu a úpravy stávajícího systému. V horším případě pak hrozí stagnace firmy nebo její zánik.

Když se vrátím opět k příkladu potravinářských společností, ty dnes čelí velkému tlaku ze strany dodavatelů i odběratelů, kdy mají stejné podmínky v oblasti nákupu surovin, a často i stejné prodejní ceny dané trhem. V takovém prostředí je velký tlak na zvyšování vnitřní efektivity. Té lze dosáhnout zejména automatizací činností, lepším plánováním nebo kvalitním řízením výroby a nákladů detailním controllingem, který starší ERP systémy zpravidla nepokrývají.

Jak může robotická automatizace procesů RPA oživit starší ERP systémy? Na co by si podniky při jejím nasazování měly dát pozor?

Nasazení RPA může pomoci starším ERP systémům tak, že zrychlí a automatizuje vybrané činnosti. Nicméně moderní systémy poskytují nejen vysokou míru automatizace, ale především nové funkce, jako například analytické reporty a predikce, které sebelepší RPA nenahradí.

Pokud hovoříme o automatizaci výroby, zde doporučujeme spočítat business case, tedy porovnat náklady na pořízení automatické výrobní linky s náklady na stávající výrobu. Dále je třeba řešit integraci do stávajícího prostředí.

Některé poloautomatické či automatické linky mohou starší ERP systémy v určité míře ovládat a zajistit zvýšení efektivity. Firmy však mohou narazit na to, že automatické linka bude rychlejší a předchozí stupně výroby ji už nedokážou rozumně zásobovat. A efektivita se naopak sníží. V tomto případě doporučujeme přemýšlet více komplexně a zvážit, zdali není finančně výhodnější namísto jedné dílčí části řešit procesy napříč celou firmou a zavést řízení, plánování, controlling nebo již zmíněné predikce.

Na co by se měly organizace především zaměřit při implementaci a provozu ERP systému využívaného zaměstnanci vzdáleně? Jaká jsou největší úskalí tohoto režimu?

Cloud24

Po stránce technické jsou to určitě bezpečnost a prostupnost spojení. Dnes je moderní implementovat ERP v cloudu (PaaS) nebo ho rovnou využívat formou cloudového předplatného (SaaS). Takový systém je dosažitelný kdykoliv a odkudkoliv, kde je internet. Nesmíme však přehlížet ani lidskou stránku, která je často opomíjená. Při nevhodném využití totiž může vést k narušení soukromého života zaměstnanců.

Z pohledu implementace je důležité zapojit zaměstnance firmy, aby nebyli jen pasívními posluchači, ale aktivně se zapojili. Systém, který si takto zaměstnanci společně s dodavatelem ERP vytvoří, pak také rádi využívají pro svou práci. Často opomíjeným faktorem úspěchu je proto motivace zaměstnanců na úspěšném projektu jako celku.

Byl pro vás článek přínosný?