Hlavní navigace

ESG: Ve znamení udržitelnosti

28. 3. 2024
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Organizacím s vážným zájmem o plnění cílů environmentálních, sociálních a odpovědného řízení mohou pomoci specializované nástroje – ty totiž shromažďují relevantní data, analyzují je a poskytují užitečné poznatky. Na co byste se měli soustředit při jejich výběru?

Organizace jsou stále více pod tlakem, aby začlenily postupy pro udržitelnost do svých firemních strategií. Když si společnosti stanovují ambiciózní cíle v oblasti environmentálního, sociálního a odpovědného řízení (ESG, Environmental, Social and Governance), často hledají dodavatele softwaru zaměřeného na řízení udržitelnosti, který by jim pomohl snížit dopad na životní prostředí a zajistit spravedlivé zacházení se zaměstnanci.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Aplikace pro řízení udržitelnosti, známé také jako software ESG, pomáhají organizacím všech velikostí sledovat a zveřejňovat metriky související s jejich cíli ESG, jako jsou emise skleníkových plynů, produkce odpadu, spotřeba energie a další, uvádí Abhijit Sunil, hlavní analytik společnosti Forrester.

„Tyto nástroje pomáhají shromažďovat údaje z různých částí organizace pro výpočet její uhlíkové stopy,“ popisuje. „Umožňují také společnostem vytvářet informační a řídicí panely, které následně lidem pomáhají odpovídajícím způsobem interně rozhodovat.“

Nástroje pro řízení udržitelnosti také pomáhají vytvářet scénáře, které organizacím umožní porozumět, jak mohou pro ně dostupnými možnostmi snižovat jejich uhlíkové stopy a pochopit způsoby, jak stanovit odpovídající firemní cíle, popisuje Sunil.

Je pro vaši firmu udržitelné podnikání klíčovou záležitostí?

Software pro řízení udržitelnosti navíc pomáhá podnikům s vykazováním těchto údajů do standardizovaných prostředků pro ohlašování, jako jsou např. CDP (dříve Carbon Disclosure Project), Global Reporting Initiative, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures atd., dodává.

Udržitelnost však také znamená věnovat pozornost sociálním otázkám a problematice řízení – což jsou písmena „S“ a „G“ ve zkratce „ESG“. Přestože se velká část pozornosti v oblasti udržitelnosti soustředí právě na vykazování emisí, není to jediné téma, upozorňuje Amy Cravens, manažerka výzkumu v IDC.

Organizace stále více rozšiřují své iniciativy ESG, aby sledovaly vliv v dalších environmentálních aspektech (voda, odpad, cirkulace a biodiverzita), v aspektech sociálních (vliv na pracovní sílu a společnost) a řízení (dodržování předpisů, etiky, udržení soukromí a zajištění bezpečnosti).

„Holistický program ESG bude mít podstatně větší dopad na snížení rizik organizace a větší přínos pro společnost a životní prostředí,“ připomíná Cravens.

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni? Přečtěte si také:

V roce 2024 přicházejí velké změny na pracovištích. Jste připraveni?

IDC u organizací v současnosti zaznamenává obrovskou poptávku po softwaru pro řízení udržitelnosti, uvádí Cravens. „Je to proto, že ESG je pro mnoho společností stále něčím novým a stále se snaží pochopit, co mají dělat a jak k tomu přistupovat,“ vysvětluje.

Tento software jim v kombinaci s poskytovateli služeb pomáhá zvládnout zveřejňování metrik ESG.

Výhody nástrojů ESG

Implementace softwaru pro řízení udržitelnosti má řadu výhod – jde například o:

 • Lepší sběr dat: nástroje pro řízení udržitelnosti nabízejí automatizovaný sběr dat a monitorují spotřebu energie příslušné organizace, množství jí produkovaného odpadu, spotřebu vody a další parametry, uvádí Aapo Markkanen, viceprezident Gartneru. Software totiž eliminuje potřebu manuálního sledování a sběru dat a urychluje proces, zefektivňuje ho a snižuje riziko chyb, dodává.
 • Rozhodování na základě dat: software shromažďuje a analyzuje údaje související s udržitelností, které společnostem pomáhají s rozhodováním o způsobu snižování dopadu na životní prostředí, se stanovením cílů udržitelnosti a pomáhají sledovat jejich pokrok při plnění těchto cílů a zjišťovat možné způsoby zlepšení.
 • Zvýšená transparentnost: reportovací a analytické schopnosti nástrojů ESG umožňují společnostem lépe informovat zainteresované strany včetně zaměstnanců, zákazníků a investorů o úsilí v oblasti udržitelnosti. Transparentnost ohledně jejich závazků k udržitelnosti buduje důvěru klientů, partnerů i spotřebitelů.
 • Snížený dopad na životní prostředí: nástroje pro řízení udržitelnosti pomáhají organizacím definovat klíčové kroky, které musejí podniknout, aby minimalizovaly negativní dopad na životní prostředí. Tyto kroky zahrnují například recyklaci materiálů, snížení emisí uhlíku nebo eliminaci plastů na jedno použití.
 • Dodržování zákonů a předpisů: zákony a předpisy zaměřené na ochranu životního prostředí stejně jako ty, které se zabývají sociální spravedlností a odpovědným řízením firem, se neustále mění a jejich porušování může být pro organizace zhoubné. Nástroje pro řízení udržitelnosti společnostem pomáhají udržet krok s těmito změnami předpisů a dodržovat je.
 • Lepší pověst a image značky: většina spotřebitelů je více nakloněná nakupovat od firem, které vykazují větší ohleduplnost k životnímu prostředí. Podle průzkumu společnosti McKinsey & Co. z roku 2020 „60–70 procent spotřebitelů uvedlo, že by zaplatili více za produkty s obalem zohledňujícím udržitelnost“. V důsledku toho mohou organizace se snahou udržet své fungování s ohledem na udržitelnost nejen zlepšit svou pověst, ale pravděpodobně také zvýšit své příjmy.
 • Obrana proti „greenwashingu“: platformy pro řízení udržitelnosti pomáhají společnostem vybudovat obranu proti tzv. greenwashingu a greenwashingovým tvrzením, uvádí Cravens. Jde o pojem používaný pro situace, kdy organizace záměrně nebo neúmyslně činí nepravdivá prohlášení o svých výsledcích v oblasti udržitelnosti. Při boji proti greenwashingu musejí organizace umět svá tvrzení prokázat, vysvětluje.

„Řešení pro řízení udržitelnosti pomáhají podnikům zvládnout greenwashing tak, že vytvářejí reporty ESG založené na faktech, propojují metriky se základními daty a poskytují informace připravené na audit, které odolají obviněním z greenwashingu,“ dodává Cravens.

Udržitelné technologie jako důležitá firemní iniciativa

Nové údaje společnosti Gartner ukazují, že udržitelnost patří mezi deset nejdůležitějších témat vedení firem, protože může přinášet vyšší efektivitu, ušetřit peníze a plnit požadavky investorů.

Udržitelné technologie mohou zvýšit výkonnost fungování IT služeb (a zvýšit celkovou efektivitu podniku) pomocí technologií, jako jsou sledovatelnost, analytika, umělá inteligence a obnovitelné energie – a toto téma je součástí deseti nejdůležitějších iniciativ výkonných ředitelů, ředitelů IT a dalších vyšších manažerů, uvádí zpráva Gartneru.

Jeho analytici zjistili, že problematika udržitelnosti prostupuje všemi strategickými technologickými trendy roku 2023. Odhad je, že do roku 2025 bude mít polovina ředitelů IT metriky výkonu propojené s udržitelností.

Udržitelné IT

Udržitelné IT

Autor: Gartner

Průzkum Gartneru také zjistil, že iniciativy v oblasti environmentální, sociální a v segmentu řízení (ESG) jsou nyní pro investory mezi třemi hlavními prioritami – hned po zisku a obratu.

„Vzhledem k tomu, že se ve vedení firem vnímá tlak ze strany klíčových zainteresovaných stran, aby se dělalo více v oblasti udržitelnosti životního prostředí, potřebné změny se nyní považují za příležitost ke zvýšení efektivity podnikání a růstu obratu,“ uvádí Mark Raskino, viceprezident výzkumu v Gartneru.

Udržitelnost se podle něj také v jistém smyslu stala konkurenční výhodou – ve skutečnosti je mezi respondenty na stejné úrovni jako důvěra ke značce.

Jack Gold, hlavní analytik společnosti J. Gold Associates, má ale trochu jiný názor. Popisuje, že mezi organizacemi sice existuje velký zájem o problematiku udržitelnosti, ale zatím jde spíše o podobu příslovečného kouře než ohně.

Některé společnosti už jmenovaly ředitele pro udržitelnost, „a to je dobré, protože to koncentruje potenciál pro strategické aktivity“, konstatuje Gold. Stále to však je menšina organizací, zvláště pokud nejsou ze žebříčku Fortune 1000 nebo to nejsou veřejně obchodovatelné podniky.

„Na veřejných trzích roste tlak na investice do společností orientovaných na udržitelnost,“ pokračuje Gold. „Zatímco jsou některé firmy ochotné významně investovat, aby dosáhly stavu udržitelnosti, mnoho organizací tento přístup vůbec nemá nebo neinvestují dostatečně,“ dodává.

Klíčové funkce

Organizace by měly hledat software pro řízení udržitelnosti, který obsahuje následující funkce:

 • Dodržování předpisů pro ochranu životního prostředí: aby se zajistilo, že firmy dodržují zákony, normy a předpisy týkající se životního prostředí, tato funkce monitoruje a podává zprávy o výsledcích společností v oblasti životního prostředí. Sleduje a spravuje jejich povinnosti v oblasti dodržování předpisů.
 • Sociální ohleduplnost: pomáhá společnostem pochopit, jak se chovají k různým skupinám lidí – k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, lidem ve společnosti atd. – a porozumět společenským dopadům jejich firemních rozhodnutí.
 • Řízení dodržování předpisů: pomáhá organizacím vyhodnotit efektivitu jejich zásad řízení a zajistit stálé dodržování předpisů.
 • Řízení spotřeby energie: firmy mohou používat nástroje softwaru pro analýzu dat ke sledování spotřeby energie, a mohou tak najít oblasti, kde dochází k její příliš velké konzumaci nebo kde se nevyužívá efektivně. Společnosti mohou také zjistit vzorce a trendy ve své spotřebě energie a najít způsoby zvýšení efektivity.
 • Monitorování emisí: monitorování emisí pomáhá společnostem zajistit dodržování předpisů o vlivu na životní prostředí a najít způsoby snížení emisí.
 • Reporty a analytika: nástroje pro řízení udržitelnosti shromažďují data z různých zdrojů včetně vodoměrů, elektroměrů nebo systémů pro nakládání s odpady, vkládají je do centrální databáze a následně je analyzují s cílem odhalit trendy, vzorce a nepravidelnosti ve spotřebě energie a vody, v emisích uhlíku a produkci odpadu.

Tyto nástroje dělají totéž s daty souvisejícími se sociálními faktory včetně mezd zaměstnanců, angažovanosti zaměstnanců, diverzity a inkluze, zabezpečení dat, stejně jako s faktory řízení včetně diverzity členů představenstva, odměňování vedoucích pracovníků, firemní etiky a dodržování předpisů.

 • Upozornění: pomocí nástrojů řízení udržitelnosti mohou organizace převzít iniciativu ke zjištění a řešení potenciálních problémů v souvislosti s životním prostředím. Software ESG společnostem umožňuje stanovit limity pro faktory související s životním prostředím, jako je např. produkce odpadu a spotřeba vody a energie.

ESG bude tyto úrovně monitorovat a generovat upozornění, pokud ukazatele související s životním prostředím tyto úrovně překročí.

 • Řízení kontrol: společnosti mohou používat nástroje pro řízení udržitelnosti k přípravě a řízení kontrol udržitelnosti pro svá aktiva, vybavení a provozovny, aby se zajistilo, že se kontroly uskuteční včas a podle stanoveného harmonogramu. Organizace také mohou zadat tyto kontroly jako práci určitým zaměstnancům a následně sledovat odpovídající pokrok.
 • Sledování KPI: nástroje řízení udržitelnosti umožňují společnostem stanovit konkrétní environmentální a sociální cíle jako klíčové ukazatele výkonu. Software může tyto KPI sledovat v průběhu času a generovat reporty, což společnostem umožňuje sledovat pokrok směrem k plnění stanovených cílů udržitelnosti.

Úskalí výběru

Zde jsou některá z běžných úskalí nástrojů pro řízení udržitelnosti, kterým byste se měli při výběru ESG vyhnout:

Nástroje neumožňující větší rozsah: „Omezené možnosti rozšíření rozsahu či záběru jsou jedním z nejčastějších úskalí, která zjišťujeme v diskuzích s koncovými uživateli a kde jim radíme, aby tomu věnovali pozornost,“ popisuje Markkanen z Gartneru.

„Tyto nástroje mohou vypadat velmi přesvědčivě, když se nasadí v rámci ověření konceptu nebo v pilotní fázi, ale rozšíření na globální úroveň a pokrytí veškerého provozu celé organizace už může být pro ně problematické.“

Kvíz: Hodíte se na CIO? Přečtěte si také:

Kvíz: Hodíte se na CIO?

Neuvážení faktu, že je software ESG stále v počátcích: společnosti potřebují pochopit, že většina nástrojů pro řízení udržitelnosti je na trhu jen zhruba dva roky, upozorňuje Cravens z IDC.

Protože se mnoho funkcí stále vyvíjí, je v tuto chvíli opravdu těžké odhadnout, které řešení bude z dlouhodobého hlediska nejlepší, jaké bude mít nejdelší životnost a které bude mít nejlepší funkce, protože tyto produkty jsou většinou stále ve fázi vývoje, upozorňuje. „Pro společnosti je tedy problematické zjistit, jaké řešení bude za dva roky nejlepší.“

Cravens organizacím doporučuje hledat produkty od dodavatelů, kteří jsou na trhu uznávaní. To samozřejmě nevylučuje mladé společnosti. Podniky by si měly najít dodavatele se solidní zákaznickou i partnerskou základnou a se silným financováním – takovým je například firma Persefoni.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Na trh vstupují velcí nezávislí dodavatelé softwaru (ISV, Independent Software Vendors) a poskytovatelé hyperškálování se svými novými řešeními, která se sice stále vyvíjejí, ale mají prostředky k rychlému vývoji a nehrozí u nich některá rizika start-upů, popisuje Cravens.

„Zvažte také dodavatele, kteří vyjadřují dlouhodobý závazek k udržitelnosti, jako jsou třeba firmy IBM nebo SAP, protože často mají nejvíce odhodlání vyvíjet řešení a vyčlenit pro tyto produkty potřebné zdroje,“ dodává.

Priority nestojící na schopnostech organizace a odvětví: mnoho z těchto nástrojů nabízí různé funkce a organizace by měly vybírat s ohledem na své odvětví a na současnou situaci, radí Sunil z Forresteru.

„Některé organizace například mají velmi schopné interní týmy zaměřené na udržitelnost a už mají zavedené vlastní procesy, zatímco jiné společnosti ještě vůbec nezačaly,“ popisuje.

Stejně tak je důležité sledovat působnost dodavatele ve vašem oboru. „Pokud jste součástí automobilového průmyslu, měli byste si zjistit, zda má daný nástroj ve vašem odvětví dobré výsledky,“ doporučuje Sunil.

CS24

Měli byste si podle něj také zjistit, zda vytipovaní dodavatelé softwaru ESG v minulosti spolupracovali s jinými automobilovými firmami a jestli vylepšili své nástroje pro práci s typy dat, která jsou pro tento segment relevantní.

Nezohlednění budoucích požadavků: protože se předpisy a rámce neustále mění, je důležité, aby si společnosti vybraly takové nástroje pro řízení udržitelnosti, které se dokážou snadno přizpůsobit jakýmkoli změnám.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?