Hlavní navigace

Žhavé a pohasínající transformační trendy

25. 5. 2020
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Digitální transformace je dnes nezbytným předpokladem obchodního úspěchu. Mění vztahy mezi IT a zbytkem podniku, strukturu technického vybavení i zavedené způsoby práce. Většina podniků usilovně pracuje na zlepšování vnitřního fungování i obchodních výsledků a digitální transformace se stala nedílnou součástí jejich technického slovníku.
Esther Shein 25. 5. 2020
Doba čtení: 12 minut

A tyto snahy se vyplácejí. Jak ukázala studie 2019 Intelligent Technology Index poradenské společnosti Insight, zhruba 89 % IT manažerů se domnívá, že jejich investice do digitálních inovací byly „úspěšné nebo velmi úspěšné“.

Hlavním motorem digitální transformace v podnicích zůstávají IT ředitelé (ve 28 % případů), ale generální ředitelé stále hrají vůdčí úlohu (23 %). 

Hovoří-li se o trendech, manažeři IT zmiňují své snahy modernizovat historické systémy a budovat datová jezera jako zdroj jediné verze pravdy.  To jim umožňuje získávat užitečné poznatky, na jejichž základě mohou zdokonalovat řešení, která poskytují klientům. Postupně vykrystalizovalo několik trvalejších trendů, zatímco jiné začaly utichat.

IT ředitelé a manažeři vidí situaci následovně.

Žhavý trend:
Analýza dat a umělá inteligence jako zdroj poznatků o zákaznících

Pokračuje trend využívání umělé inteligence a strojového učení jako nástrojů business intelligence k získávání lepších poznatků o zákaznících.
„Jako CIO bychom měli hledat způsoby, jak využít data k získání konkurenční výhody,“ říká Danielle Brown, viceprezidentka a CIO chicagské firmy Brunswick, která vyrábí produkty pro námořní průmysl. „Analýza dat se užívá již dlouho, ale skutečně se její výsledky projevují zdokonalováním produktů a zákaznické zkušenosti?“

Datová analýza a umělá inteligence opouštějí fázi zkoumání možností a stále častěji slouží k reálnému zlepšování zákaznické zkušenosti, říká Danielle Brown.

„Zpočátku zkoumáte různé modely a zkoušíte přijít na způsob, jak data ekonomicky zhodnotit. Musíte nejprve přijít na to, kde spočívá jejich hodnota, a teprve na tom můžete dále stavět.“

Aktuálně nejžhavější trend a příležitost k růstu představuje analýza dat v reálném čase, potvrzuje Brian Solis, vedoucí analytik a prognostik společnosti Altimeter. „Nejde zatím o masový trend, ale v příštím roce můžeme očekávat posun od analýzy v reálném čase k prediktivní analýze.“

Utichající trend:
Privátní cloud

Cloud je již osm nebo deset let pro podnikové IT upřednostňovaným řešením a je stále na vzestupu. Opadá však zájem o privátní cloud ve prospěch veřejného cloudu, protože jde o ekonomicky výhodnou platformu pro provoz podnikových aplikací a vývoj zákaznických řešení, zejména ve světle rychlého tempa digitálních inovací, tvrdí analytická společnost IDC.

Brian Solis souhlasí, že zájem o veřejný cloud stoupá, a tvrdí, že privátní cloud není takovým příslibem užitku, aby si získal větší pozornost.

„Veřejný cloud je silně komercionalizovaný a progresivní firmy na něj přecházejí ve velkém. Ti méně progresivní stále investují do lokálních technologií a privátního cloudu,“ dodává.

Podle výzkumu společnosti Enterprise Strategy Group 55 % uživatelů infrastruktury ve formě služby (IaaS) očekává, že přes 30 % jejich produkčních pracovních zátěží do dvou let poběží na veřejné cloudové infrastruktuře.

Žhavý trend:
Partnerství mezi IT a byznysem

„Podniky přehodnocují způsob řešení problémů a mění zavedené pracovní postupy,“ říká Lee Ann Murray, CIO finanční a pojišťovací společnosti Manulife. „Jde o to, aby podnikové IT spolupracovalo s byznysem a chápalo problémy a obchodní příležitosti. Jedině tak lze dosáhnout lepších výsledků.“

Ve společnosti Manulife tento posun strategie vede k tomu, že IT lépe rozumí tomu, proč byznys potřebuje realizovat určitý projekt. „Nejde o programování nebo design, ale hlubší pochopení problému a potenciálních přínosů – pro zaměstnance, zákazníky nebo akcionáře.“

Studie společnosti Altimeter věnovaná stavu digitální transformace si všímá dalšího směru vývoje v pracovním prostředí.

„Končí boj o to, kdo je vlastníkem digitální transformace. CIO a specializovaná IT oddělení uzavírají partnerství s klíčovými strategickými skupinami v podniku a společně zjišťují, jak mohou technologie přispět k naplňování obchodních cílů,“ píše ve studii.

IT však nadále hraje ústřední roli. Ze svého místa v řídicím výboru může IT zjišťovat, jak by nové technologické trendy mohly pomoci obecným cílům podniku a podpořit inovační úsilí.“

Utichající trend:
Blockchain

Blockchain zůstává v určité šedé zóně z hlediska pochopení jeho možného využití v obchodních nebo partnerských modelech nebo ve vztahu k zákazníkům, poznamenává Solis. „Zatím spíše nenachází využití. Ale domnívám se, že jeho okamžik znovu nastane.“

V průzkumu společnosti Altimeter uvedlo 14 % dotázaných blockchain jako jednu z hlavních priorit.

„Domnívám se, že blockchain je dnes spíše mýtus než realita, alespoň z pragmatického úhlu pohledu mojí práce,“ říká Mike Pfeiffer, viceprezident pro technologie společnosti American Solutions for Business. „Není to něco, k čemu bychom potřebovali zpracovat strategii.“

„Máme představu o několika možnostech využití, ale žádná z nich nebyla rea­lizována nebo nemá zřejmý obchodní přínos,“ dodává Lee Ann Murray. Podle jejího názoru bude příležitostí k uplatnění blockchainu přibývat, ale vzhledem k tomu, že je k němu zapotřebí další subjekt, zavádění není tak rychlé, jak se řada lidí původně domnívala.

Společnost Brunswick podle Danielle Brownové vnímá blockchain jako dozrávající technologii. „Jsme ve fázi zkoumání možností a ověřování konceptů a snažíme se zjistit, jak blockchain využívají jiné firmy.“

Jak dodává, uplatnění tato technologie nachází spíše v potravinářství, zemědělství a ve farmaceutickém průmyslu.

Žhavý trend:
Designové myšlení – posílené aktivizací a rekvalifikací zaměstnanců

S větším důrazem na partnerství mezi IT a byznysem přicházejí i další posuny včetně otevřenějšího pracovního prostředí, ve stoupajícím významu designového myšlení a častějšího fyzického umístění IT blíže obchodním jednotkám.

„To vše jsou příležitosti, které nám umožňují vyrobit lepší produkt,“ říká Lee Ann Murray. Společnost Manulife například v lednu uspořádala hackathon, kde zástupci IT a jiných oddělení společně řešili problémy, které nabyly nutně technického rázu.

„Když vedle sebe fungují izolované funkční ostrovy, ztrácíte čas těžkopádnou komunikací. Byznys a IT musejí úzce spolupracovat,“ dodává.
„Nezáleží na tom, jak to nazveme, zda agilita, spolutvorba nebo nějak jinak, ale když technici lépe rozumějí byznysu, dokážou pomoci dosáhnout konkurenční výhody, zatímco dříve pouze plnili zadání podle specifikací,“ říká Murray. „Dnes dosahujeme požadovaných výsledků mnohem rychleji a jejich kvalita stoupá.“

„U klientů pozorujeme výrazný příklon k designovému myšlení a spolutvorbě,“ říká Gail Evans, ředitelka pro digitalizaci personální poradenské společnosti Mercer. „Máme s klienty a s kolegy mnohem více sezení než dříve, kde zjišťujeme skutečnou podstatu problémů, které máme řešit. Nechceme totiž zavádět technologie jenom proto, abychom je zavedli, ale abychom skutečně vyhověli potřebám našich klientů.“

„Organizační transformace pracovního prostředí se často zaměřuje na design, otevřený prostor, pingpongové stoly a jiné výhody pro zaměstnance,“ říká Solis. „Výrazný posun můžeme pozorovat tam, kde vzroste dynamika HR a podnikové kultury a poklesne důraz na hierar­chii.“

Podniky začínají více investovat do moderních řešení pro aktivizaci zaměstnanců a Solis předpovídá, že ta bude další „velkou věcí“. Programy aktivizace by měly zaměstnance motivovat k rekvalifikaci, rozvíjet jejich kreativitu nebo vést k plnění náročnějších úkolů.

„Když mluvíme o designovém myšlení, zní to dobře, ale pokud nezměníme způsob práce a jejího odměňování, nedokážeme opustit staré pořádky, se kterými mnohé firmy zápolí,“ říká Brian Solis. Lee Ann Murray souhlasí, že designové myšlení vyžaduje rekvalifikaci současné pracovní síly.
Společnost Manulife zavedla řadu rekvalifikačních programů se zaměřením na technické i obchodní znalosti.

„Jedna věc je rozumět byznysu, ale jde také o rozšiřování zkušeností,“ říká Murray. „Pokud od počátků spolupracujeme s byznysem, dosáhneme lepšího produktu díky sumě našich znalostí. Dokážeme také mnohem rychleji realizovat změny.“

Utichající trend:
Rozšířená a virtuální realita

Existují sice efektní aplikace rozšířené reality, které dokážou k obrazu skutečnosti přidávat vrstvu virtuálních informací a například ukázat, jak bude u vás doma vypadat nový nábytek, ale Mike Pfeiffer se nedomnívá, že by byly v tuto chvíli jinak prakticky využitelné. „Možná jsou užitečné pro IKEA, ale pro typické firmy nemají valného využití.
Rozšířená realita patří do rozsáhlého okruhu rozvíjejících se technologií, ale v nadcházejících letech bych neočekával v této oblasti žádnou velkou aktivitu,“ říká.

Brian Solis souhlasí. Podle něj jsou virtuální a rozšířená realita (AR/VR) příliš mladé a těžko uchopitelné technologie a na obzoru se nerýsuje žádná jejich převratná aplikace. Podle výzkumu společnosti Altimeter hodlá letos do technologií AR/VR investovat pouhých 10 % firem.

Žhavý trend:
Funkčně smíšené týmy

Stírání hranic mezi IT a byznysem a prolínání pracovních prostředí předznamenává konec týmů s úzce vymezenými kompetencemi. Dnes přibývá podniků, které stavějí týmy napříč funkčními oblastmi.

„Digitálně vyspělé firmy nejen častěji využívají funkčně smíšené týmy, ale tyto týmy obecně fungují odlišně od méně vyspělých firem,“ píše se ve studii 2019 Digital Business Global Executive Study and Research Report, kterou společně zpracovaly Sloanova škola managementu při MIT a společnost Deloitte. Tyto týmy získávají větší autonomii a jejich členové bývají hodnocení jako jednotka.

Jejich práce se také obvykle těší větší podpoře vyššího vedení. U vyspělejších podniků se podle citované studie princip fungování funkčně smíšených týmů posouvá od projektů k produktům.

A tento posun k produktově orientovanému IT vede k vyšší míře odpovědnosti takových týmů. „Oproti málo digitálně rozvinutým organizacím a orga­nizacím v počátečních fázích rozvoje manažeři v digitálně vyspělých podnicích častěji uvádějí, že funkčně smíšené týmy požívají vysokou míru autonomie ohledně způsobu dosahování cílů (69 % vs. 53 %, respektive 38 %), jsou hodnocené jako skupina (54 % vs. 33 % a 20 %) a vyšší vedení jim vytváří příznivé podmínky pro práci (73 % vs. 48 % a 29 %),“ všímá si studie.

Dostává se jim také příslušných nástrojů k práci. Za jednu z nejvyšších prio­rit technologických investic považuje 17 % respondentů v průzkumu společnosti Altimeter vytvoření platforem pro spolupráci napříč funkčními oblastmi podniku.

Utichající trend:
Vnímání IT jako nákladového centra

Trend vnímání podnikového IT jako příjemce pokynů namísto skutečného partnera definitivně zaniká, říká Gail Evans. „Jak jsme mohli vidět v naší firmě i jinde, čím lépe funguje partnerství mezi IT a byznysem, tím úspěšnější jsou prováděné změny.“

Přesto stále probíhá určitá diskuze o změně vnímání. Studie společnosti Altimeter pozitivně kvituje skutečnost, že stoupá počet CEO, kteří osobně dohlížejí na digitální transformaci. „Zároveň ale u mnoha digitálně transformačních a inovačních iniciativ přetrvává stigma nákladového centra. Potřeba zdůvodňování investic je silnější než kdy dříve.“

Má-li se změnit vnímání digitální transformace z nákladu na strategickou investici, je nezbytné měřit návratnost, upozorňuje Solis.

„Úspěšní propagátoři digitálních změn a řídicí výbory podporují své iniciativy nikoli zdůrazňováním prosté potřeby pořídit moderní technologie, ale dáváním transformace do souvislosti s očekávanými obchodními dopady,“ poznamenává studie společnosti Altimeter. „Proto volí metriky, které propojují digitální transformaci a inovace s obchodními cíli, návratností investic a růstem.“

Díky nim lze opodstatnit štědřejší financování a odvážnější investice, říká Solis.

Co rozhoduje o digitálních trendech: Vyspělost organizace

Rozhodnutí, co je z hlediska digitální transformace žhavý trend a co utichá, závisí na míře vyspělosti podniku, říká Lee Ann Murray. Významné příležitosti spatřuje v robotice. Její firma ji již začala zavádět spolu s dalšími technolo­giemi, které zvyšují efektivitu, například AI a strojovým učením, mobilitou a cloudem jako preferovanou platformou.

„To jsou žhavé trendy, ale záleží na vyspělosti podniku a fázi digitální transformace, ve které se nachází,“ říká. „Všechny v určitém momentu přinesou užitek, ale záleží na tom, co je v centru pozornosti.“