Hlavní navigace

Veřejná správa buduje komplexní geoportál s datovým úložištěm

27. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © krysek - Fotolia.com
Od září začaly první práce na novém sjednocujícím geoportálu a datovém úložišti. Ty shromáždí letecká ortofota (fotografické obrazy zemského povrchu) a obrazová data z pozorování Země.
Tomáš Jirásko 27. 12. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Díky vytvoření nového geoportálu budou mít pracovníci veřejné správy, občané i podnikatelé přístup k informacím využitelným například v lesnictví, hydrologii, geologii, mapování či životním prostředí. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR vyhlásil koncept Vytvoření soustavy geoportálu a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy Projektem měsíce srpna, neboť k 31. srpnu končila tzv. přípravná etapa projektu a od 1. září začíná běžet realizační a implementační období.

Data už nebudou ležet ladem

Před samotným zahájením projektu byly provedeny dvě analýzy, z nichž bylo zjištěno, že v České republice existuje velké množství uživatelů z řad veřejněsprávního i soukromého sektoru, kteří nemají ke své práci potřebná prostorová data. Když už úřady tato data pořídí, respektive nechají zmapovat aktuální stav daného území, zůstávají informace obsažené v rastrových datech ve většině případů dále nevyužity pro další potřeby – například pro analýzy vývoje území apod.
Orgány veřejné správy přitom potřebují budovat v rámci své působnosti informační systémy, které jsou provázány s přesně lokalizovanými informacemi o území. Jde například o data z oblasti životního prostředí, o vegetačním krytu či využití ploch apod.

„Doposud v České republice neexistuje žádný systém, který by umožňoval také zobrazení a uskladnění rastrových nebo obrazových dat z dálkového průzkumu Země. Projekt je již připravován i s výhledem na přijímání dat z pozorování Země, které bude Evropská unie pořizovat v rámci aktivity GMES (Global Monitoring for Environment and Security),“ vysvětluje Jitka Faugnerová, koordinátorka implementace INSPIRE. Projekt realizuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Nové podnikatelské možnosti

Projekt je určen pro veřejnou správu, občany i podnikatele. Kromě dostupnosti nových, dosud nezveřejňovaných informací dojde také k výraznému zefektivnění činností při jejich poskytování. „Z pohledu občanů a podnikatelů bude zajištěna lepší dostupnost prostorových dat, díky níž získají nové možnosti pro rozvíjení svých obchodních aktivit,“ dodává Jitka Faugnerová.

Použijí se evropské peníze

Zavedení moderní informační infrastruktury bude pokryto z 85 procent ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má v gesci Ministerstvo vnitra ČR. Projekt byl předložen v rámci výzvy č. 7 Elektronizace služeb veřejné správy. Celkové náklady projektu přesáhnou 34 milionů korun.

Žadatelé z řad státní správy a samosprávy mají možnost předkládat odboru strukturálních fondů na Ministerstvu vnitra ČR své žádosti o finanční podporu z evropských fondů průběžně podle vyhlášených výzev. Dosud se podařilo rozdělit přes 18,3 miliardy korun z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, proplaceny na účty příjemcům dotace byly dvě miliardy korun.