Hlavní navigace

Společensky odpovědné chování jako podmínka dalšího rozvoje podnikání

17. 12. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © Maridav - Fotolia.com
Trvale udržitelný rozvoj organizací a firem, stále rostoucí význam společenské odpovědnosti nadnárodních koncernů, ale i středně velkých firem, které se pohybují na stávajícím trhu.
Petr Kopecký 17. 12. 2012
Doba čtení: 8 minut

Odpovědné a etické chování a podnikání je důležité nejen ve vyspělých státech a společenství, ale především i v třetích zemích, kde je buď prvovýroba nebo dodavatel základních částí, popřípadě montáž hotových výrobků.

Spolupráci mezi odborovou organizací, vedením firem a všemi pracovníky nabízí systémy řízení společenské odpovědnosti tzv. CSR (corporate social responsibility) Celospolečenský význam odpovědného podnikání, znamená myslet na sociální, bezpečnostní a ekologické zájmy. Témata rovnoprávnosti, pravidelného odměňování, pracovní doby, hygienických podmínek, pracovních podmínek, volby zástupců dělníků, možnosti shromažďování, přístupu k nadřízeným a vedení, to jsou jen některé z klíčových prvků systémů, které se této problematice věnují.

Člověk, který se svým vývojem stává pro stát a organizaci lidským zdrojem, přímo ovlivňuje historicky procesy realizace a řízení, trvale dává impulsy k jeho změnám a rozvoji. Práce s lidskými zdroji znamená mnohdy spousty úsilí a práce, která není přímo viditelná a mnohdy velmi obtížně měřitelná svými KPI (key personal indicators) jako jiné činnosti a procesy. Počet vzdělaných zaměstnanců za časové období, fluktuace, investice do náboru zaměstnanců, nárůst mezd po jednání s odborovou organizací v rámci kolektivní smlouvy, to jsou příklady základních ukazatelů, které vnímá prvek organizace, okolí i společnost jako prahové a mnohdy jsou i dílem neshod, rozporů a dlouhých vyjednávání a to nejen na úrovni vnitrofiremní, ale i celospolečenské a to mnohdy v globálním světě i internacionální.

Socioekonomický aspekt vnímání člověka jako základní hybné síly rozvoje, měl v rozvoji společnosti různý aspekt a možnost uplatnění a to stále se vzrůstajícím významem od období industriální revoluce. V současné době je téma společenské odpovědnosti významné pro všechny typy společností a organizací včetně těch, které se orientují na oblast služeb.

Při užití pravidel CSR – neboli společenské odpovědnosti je to vždy něco co znamená vždy „nad rámec zákonných požadavků“, ale pro trh, pro své okolí, pro občanskou společnost a rozvoj vlastní firmy s dlouhodobým výhledem vývoje. Na čem je postavena filozofie CSR je vidět na obrázku č.1

Požadavky systému společenské odpovědnosti jsou v mnoha normách, lokálních i mezinárodních, z nichž pouze některé mají skutečný nadnárodní význam. Prvky standardů, které je nutno integrovat do celého systému řízení společnosti a její dokumentace, ovlivňují aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životní prostředí, řízení, plánování, kontroly atd.

Správná implementace a realizace systému společenské odpovědnosti a její integrace v rámci manažerského systému ovlivňuje přímo i nepřímo ekonomické výsledky a organizaci firem.

V roce 2010 byla vydána norma ISO 26000 a její česká lokální verze v roce 2011 – Směrnice pro sociální odpovědnost firem. Dlouhá doba přípravy a schvalování obsahu byla v závěrečné fázi korunována rozhodnutím, že je tato norma skutečně směrnicí pro sociální odpovědnost a není standardem certifikačním a akreditované společnosti, realizující audity třetí stranou nemohou vystavovat certifikáty podle ISO 26000.

Norma ISO 26000 pro oblast společenské odpovědnosti byla připravována mezinárodní standardizační organizací ISO již od roku 2004. Připravovala ji pracovní skupina ISO/TMB sociální odpovědnosti. Samostatný standard vytvářeli experti z více jak 90 zemí a 40 mezinárodních organizací, které jsou integrovány do různých aspektů sociální odpovědnosti. Tito experti byli definování ze šesti různých zainteresovaných skupin – zákazník, vláda, průmysl, pracovní síla, nevládní organizace a služby. Speciální pozornost byla dána na oblast vyrovnanosti mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, stejně jako vyrovnanost mezi zainteresovanými skupinami. Aktuálně vznikají národní deriváty této normy především v Evropě a rozvinutých ekonomikách.

Uznávaným mezinárodním certifikačním standardem se stala norma SA 8000, která má aktuální vydání z roku 2008, kterou garantuje SAI – social acountability intenational. SAI byla založena ve Spojených státech amerických v roce 1997 jako nevládní mezinárodní organizace ke zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Pro tento účel definovala SAI normu, která postihuje všechny aspekty sociální odpovědnosti organizací, tedy jak lidských tak i ostatních. Norma SA 8000 je založena na základě dohod mezinárodní organizace práce (ILO), jednotných deklarací lidských práv a dohod spojených národů o právech dětí.

Samotná norma je implementovatelná ve všech typech organizací a společností, v různých oborech podnikání a různých velikostí organizací. Nositeli certifikátu jsou jak velké nadnárodní společnosti s mnoha tisíci zaměstnanci rozesetými po několika zemích a světadílech, tak i středně velké, popřípadě organizace menšího charakteru v některých teritoriích a oborech.

Samotné SAI uvádí na svých www stránkách aktuálně, že akreditované společnosti certifikovali více než 3100 dodavatelů ve více jak 65 zemích světa a ve více než 65 odvětvích hospodářství. Obchodníci, značkové společnosti a další zaměstnavatelé s obratem vyšším než 175 Mld. USD, využívají nástroj SA 8000 k řízení, aplikaci, hodnocení a zlepšování sociální odpovědnosti svých společností. Podíl organizací na certifikačním procesu podle jejich velikosti

Zdroj: www.saasacreditation.org

Certifikované organizace (podle velikosti)

Zaměstnanců

Počet organizací

% z celku

> 1,000

377

12%

251 - 1,000

686

22%

51 - 250

1,101

36%

1 - 50

918

30%

 

Tržní výhodou je pro výrobce, kteří splňují požadavky SA 8000, nejen že mají nástroj ke změnám a zlepšování, ale jasně definovaný systém pro definici prevencí a náprav v případě vzniklých nedostatků, jak vnitřního, tak vnějšího charakteru. Včasné rozpoznání problému je prospěšné pro rychlé řešení a následný cyklus ať již v rámci celého PDCA cyklu nebo v rámci jeho dílčího řešení. Některé společnosti skutečně využívají fungující standard SA 8000 ke zlepšování vztahů s klienty a s dodavateli.

Více informací na obou stranách a tím i více důvěry v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů podporuje spokojenost klientů a investorů a dává jisté záruky pro vlastní organizaci. Tím, že tyto společnosti zlepšují pracovní podmínky, tím přímo ovlivňují okolí a pracovní prostředí, přispívají s celkovému celosvětovému hospodářskému klimatu.

SA 8000 integruje do sebe požadavky pracovního místa, zaměstnávání dětí, práci z donucení, zdraví a bezpečnost při práci, právo a možnost výběru odborové organizace, jednání o mzdách, diskriminaci, disciplinární opatření a pracovní dobu, odměňování za práci, systém řízení. Tato norma sama o sobě neobsahuje ani speciální požadavky na oblast životního prostření a ani na oblast řízení kvality, kromě již zmíněných aspektů kvality lidské, vztahové a manažerské.

Vlastní struktura normy je rozdělena do devíti kapitol

1. Dětská práce

2. Práce z donucení

3. Zdraví a bezpečnost při práci

4. Svoboda shromažďování

5. Diskriminace

6. Disciplinární řízení

7. Pracovní doba

8. Odměňování

9. Systém řízení

Teritoriálně je odlišnost základních vstupních atributů, ale celkově je podíl evropských společností certifikovaných podle SA 8000:2008 přibližně stejně velký jako počet asijských společností. Zdroj: www.saasacreditation.org

Společnost Qualityaustria nabízí po celém světě komplexní systém služeb v oblasti certifikací, auditů a vzdělávacích kurzů a informačních seminářů na téma

CSR – společenská odpovědnost organizací, manažer společenské odpovědnosti, znalosti norem a předpisů v oblasti společenské odpovědnosti včetně ISO 26000, tak i SA 8000 včetně trvale udržitelného rozvoje, integrovaných systémů řízení a mnoha dalších.

V řadách našich klientů je mnoho společností, které prošly hodnocením nebo audity z pohledu společenské odpovědnosti nebo certifikací především dle SA 8000.

Autorem textu působí ve společnosti Quality Austria.