Hlavní navigace

David Kazda, Algotech: Výběr dodavatele ERP systému je vždy náročný úkol

8. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
S Davidem Kazdou, produktovým manažerem společnosti Algotech, jsme hovořili na téma ERP systémů.

CIO Business World: Výše firemních investic (včetně oblasti podnikových informačních systémů) je úzce spjata s vývojem ekonomiky v České republice, potažmo celé EU. Jaká je Vaše predikce hospodářského vývoje ve střednědobém horizontu, tedy v následujících cca pěti letech?

David Kazda: V současné době je míra firemních investic v ČR stále významně ovlivňována dotačními programy a investičními pobídkami, které umožňují i menším společnostem investovat do technologií, které by pro ně bez dotačních programů byly finančně zcela nedostupné. Předpokládáme, že uvedený vliv dotačních programů bude postupně slábnout a především malé a střední společnosti začnou více využívat další možnosti, jak financovat investice do podnikových informačních systémů. Především očekáváme růst poptávky po systémech s možností používání formou SaaS, tedy „pořízení“ software bez počáteční investice. V případě podnikových informačních systémů očekáváme růst investic především do aplikací, které společnostem přinášejí rychlou návratnost vložených prostředků. Z námi nabízených řešení jsou to především systémy pro práci se zákazníky – CRM a klasické podnikové ERP systémy s přednastavenými optimalizovanými procesy.

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné. Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

David Kazda, AlgotechPodnikové informační systémy jsou základním nástrojem a zdrojem informací pro rozhodování. Ze získaných informací management společnosti následně rozhoduje o rozvoji „vydělávajících“ podnikatelských aktivit a potlačení méně ekonomicky zajímavých činností. Bez kvalitních informací není možné udělat správná rozhodnutí. Kvalitní ERP systémy také pomáhají zvyšovat produktivitu práce, automatizovat důležité podnikové procesy a přinášet i významné finanční úspory např. při optimalizaci skladových zásob.

Omezení investic do informačních systémů může společnostem krátkodobě přinést finanční úsporu, nicméně z dlouhodobého pohledu může toto šetření na nesprávném místě vést v krajním případě i k zániku společnosti.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu předinvestování?kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

V minulých letech byl český trh výrazně ovlivněn dotacemi EU. Vzhledem k podmínkám získání dotací a nutnosti předfinancování celého investičního projektu, dotace čerpaly spíše společnosti, které by do ERP systému stejně investovaly. Díky dotacím si ale mohly tyto společnosti dovolit kvalitnější řešení. Neočekáváme tedy, že by došlo k nějakému výraznému předinvestování v této oblasti.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

Výběr dodavatele ERP systému představuje vždy náročný úkol, kterým je nutné se detailně zabývat a nepodcenit zadání. V první řadě je především nutné provést interní analýzu požadavků, včetně všech procesů, které ERP systém ovlivní. Z této detailní analýzy následně vznikne podklad pro zadávací dokumentaci, na kterou již mohou adekvátně reagovat jednotliví dodavatelé ERP systémů. Volba dodavatele ERP by neměla být ovlivněna pouze samotnou funkčností systému, ale je nutné zohlednit mnoho dalších neméně důležitých faktorů: stabilita dodavatele řešení, zajištění podpory na následující roky provozu, možnosti financování projektu dodavatelem, reference, možnost outsourcingu, garance dostupnosti systému – SLA. V neposlední řadě je nutné se zabývat cenou řešení, a to ve vazbě na návratnost investice.

Pokud zákazníci pořádají výběrová řízení na výběr nového (nebo udržení stávajícího) dodavatele ERP, jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Zákazníci si stále více začínají uvědomovat, že volba správného ERP systému záleží na mnoha faktorech. Dřívější hlavní hodnotící kriterium - cena - bývá převáženo požadavky na kvalitu služeb spojených s dodávkou, stabilitou dodavatele, se zajištěním podpory a dostupností ERP systému.

Kolik procent výběrových řízení, kterých se Vaše firma zúčastnila v roce 2012, poptávalo ERP na bázi SaaS, nebo PaaS?

Více než 60 procent.

Lze odhadnout jak velké procento zákazníků vyžaduje mobilní přístup k ERP, ať již na základě webového rozhraní nebo specifické mobilní aplikace?

V dnešní době prakticky 100 procent zákazníků již vyžaduje mobilní přístup k ERP systému. Tento požadavek byl dříve spíše okrajový, ale s nástupem používání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí je dnes tento požadavek vnímán prakticky jako zásadní.

O co se podle vás připravují organizace, které pracují s letitým podnikovým informačním systémem a obávají se jakékoliv změny (která by mohla být ještě k horšímu)?

Staré podnikové systémy mají většinou omezenou funkčnost a vyhovují požadavkům, které měl zákazník na informační systém v době jeho zavádění. Častým nedostatkem jsou nevyhovující reporty a nemožnost prezentace a online zpracování informací uložených v systému. Starší systémy také neumožňují přímý přístup z mobilních zařízení a přístup z tenkých klientů. Většinou se také jedná o uzavřené systémy, které nekomunikují s ostatními aplikacemi a výměna jakýchkoliv dat tak představuje pro uživatele noční můru.

Servis starých systémů bývá také velmi nákladný a roste zde riziko nedostatku konzultantů, kteří v případě závažnějšího problému budou schopni zákazníkovi pomoci. Změna na nový ERP systém tak bývá vždy pozitivní, nicméně v každé společnosti se vždy vyskytnou pohodlní jednotlivci, kteří nechtějí připustit změnu a hájí spíše svůj vlastní zájem před zájmem celé společnosti.

Cloud22

Je možné popsat pozitivní ekonomické aspekty přechodu ze zastaralého podnikového informačního systému na moderní ERP software?

Ve většině případů nasazením nového moderního ERP systému dojde ke snížení celkových nákladů, zlepšení a automatizaci procesů, a tím i růstu produktivity a finančních přínosů. Nové ERP systémy v režimu SaaS mají výhodnější provozní podmínky a garance dostupnosti, a tím dochází i ke snížení finančních rizik spojených s provozem a případným výpadkem zastaralých systémů. Navíc např. u nás v AlgoCloudu, má k dispozici vždy i nejnovější verze aplikací.