Hlavní navigace

10 technologických trendů pro veřejný sektor

2. 7. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Digitální veřejná správa není jednorázová investice. Společnost Gartner vybrala deset strategických technologických trendů ve veřejném sektoru, které reagují na naléhavé cíle veřejných politik a na potřeby organizací veřejné správy po celém světě.

Tyto trendy zapadají do rámce obecnějších trendů, které vyžadují pozornost dnešních politických představitelů, včetně sociální nestability, trvalých úsporných opatře­ní, stárnutí obyvatelstva, narůstajícího populismu a potřeby usilovat o trvalou udržitelnost.

„Dnes více než kdy dříve platí, že technické priority je nutné nastavovat v kontextu trendů, jako jsou digitální rovnost, etika a ochrana soukromí, rozevírání propasti mezi generacemi nebo potřeba vyšší akceschopnosti veřejných institucí,“ říká Rick Howard, viceprezident pro výzkum společnosti Gartner.

„Představitelé veřejné správy očekávají, že IT manažeři jejich úřadů naleznou cesty, jak pomocí technologií snižovat náklady, dosahovat úspor a zkvalitňovat služby občanům i podnikům. Očekávají také, že IT manažeři budou brát v potaz sociální, technické, ekonomické, ekologické a politické trendy, které mají vliv na občany, jimž slouží.

Progresivní veřejní činitelé v digitální společnosti chápou, že „veřejná politika a technologie jsou úzce provázané“, říká Howard. „Každá veřejná služba poskytovaná ve velkém rozsahu závisí na mnoha různých technologiích. Zmaří-li úspěch inovačních projektů špatná implementace technologií, budou zmařeny i politické cíle,“ vysvětluje Howard.

Seznam strategických technologických trendů společnosti Gartner má za cíl pomoci IT manažerům ve veřejné správě připravit argumentaci a určit načasování a priority investic.

Nejde o přehled oblastí, kam IT manažeři ve veřejné správě investují nejvíce času a prostředků v současné době. Význam jednotlivých trendů se liší podle úrovně veřejné správy (centrální, regionální nebo místní), regionu a aktuálního stavu. Z tohoto důvodu je neuvádíme v číselném pořadí.

Podle společnosti Gartner mohou IT manažeři tyto trendy využít k vyvolání zájmu odpovědných představitelů, srozumitelnému vysvětlení nových konceptů a podpoře diskuze o jejich přínosu pro občana a společnost:

1. Adaptivní bezpečnost
Adaptivní bezpečnost spočívá v přístupu k riziku, důvěře a bezpečnosti jako k nepřetržitému adaptabilnímu procesu, který předvídá a neutralizuje neustále se vyvíjející kybernetické hrozby. Vychází z předpokladu, že neexistuje dokonalá ochrana a zabezpečení se musí ve všech ohledech průběžně přizpůsobovat.

2. Digitální identita občana
Digitální identita je schopnost ověřit totožnost osoby prostřednictvím jakéhokoli digitálního kanálu veřejné správy, který je občanům k dispozici. Je důležitá z hlediska inkluze a přístupu k veřejným službám, přesto s jejím zavedením mnoho zemí váhá. IT manažeři ve veřejné správě musejí zavést takové systémy digitální identity, které budou zároveň splňovat nejvyšší nároky na bezpečnost a očekávání občanů.

3. Vícekanálová interakce s občanem
Veřejná správa, která bude s lidmi komunikovat jejich upřednostňovaným způsobem – osobně, telefonicky, přes mobilní zařízení, prostřednictvím konverzačních robotů nebo rozšířené rea­lity –, bude naplňovat očekávání občanů a dosahovat programových cílů. Podle průzkumu z roku 2018 připadala více než polovina provozu internetových stránek veřejné správy na mobilní zařízení.

4. Agilní z podstaty
Digitální veřejná správa není jednorázová investice. IT manažeři musejí vytvořit pružně a rychle reagující prostředí zavedením principu agility z podstaty – souboru zásad a postupů k vývoji agilnějších systémů a řešení, jež budou mít vliv na současný i cílový stav organizací, informace a technické architektury.

5. Řízení digitálních produktů
V průzkumu Gartner CIO Survey z roku 2019 více než dvě třetiny dotázaných IT ředitelů a manažerů ve veřejné správě uvedly, že již zavedly nebo plánují zavést řízení digitálních produktů (DPM).
DPM často nahrazuje kaskádové projektové řízení, které mnohdy nevykazuje dobré výsledky. DPM zahrnuje vývoj, dodávání, sledování, zdokonalování a vyřazování „produktů“ či služeb interním uživatelům nebo občanům. Nutí organizace přemýšlet jiným způsobem a vede k hmatatelným výsledkům rychleji a trvaleji.

6. Cokoli jako služba (XaaS)
XaaS zahrnuje celé spektrum IT služeb poskytovaných v cloudu na základě předplatného. Průzkum Gartner CIO Survey z roku 2019 zjistil, že 39 % organizací veřejné správy plánuje vynaložit největší část nových nebo navýšených finančních prostředků na cloudové služby. Model XaaS nabízí alternativu k modernizaci tradiční infrastruktury, umožňuje škálovat prostředky podle potřeby a zkracuje dobu nutnou k poskytnutí digitálních veřejných služeb.

7. Sdílené služby 2.0
Řada organizací veřejné správy se snažila dosáhnout úspor v oblasti IT centralizací nebo sdílením služeb, avšak mnohdy s chabými výsledky. Koncept sdílených služeb 2.0 přesouvá pozornost od úspor nákladů k poskytování vyššího užitku, například kvalitě zabezpečení, správě identit, platformám nebo obchodní analýze.

8. Digitálně vybavení pracovníci
Vybavenost pracovního prostředí digitálními technologiemi souvisí se spokojeností, stálostí a angažovaností zaměstnanců – avšak veřejný sektor v tomto ohledu za podnikatelskou sférou zaostává. Pracovníci v autonomně řízených týmech potřebují patřičné školení, technické vybavení a samostatnou odpovědnost, aby mohli pracovat na digitálně transformačních inicia­tivách.

9. Všudypřítomná analýza dat
Gartner hovoří o širokém využití analýzy dat ve všech fázích hlavní činnosti organizace a poskytování služeb jako o „všudypřítomné analýze“. V organizacích veřejné správy to znamená posun od přehledových panelů s indikátory výkonnosti k autonomním procesům, které odpovědným pracovníkům pomáhají lépe rozhodovat v reál­ném čase.

cyber23

10. Rozšířená inteligence
Gartner doporučuje, aby IT manažeři ve veřejné správě hovořili o umělé inteligenci spíše jako o „rozšířené inteligenci“ – modelu spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí zvyšující jejich kognitivní výkon.

Rick Howard tvrdí, že těchto deset trendů má potenciál optimalizovat nebo transformovat veřejné služby, a doporučuje, aby je IT manažeři ve veřejné správě zahrnuli do svých strategických plánů pro příštích 12 až 18 měsíců.  

Byl pro vás článek přínosný?